Правила использования

Lietotāja vienošanās
Smart Foodie — mājaslapa SmartFoodie.lv, Smart Foodie lapa sociālajos tīklos Facebook, Twitter utt. Partneris — uzņēmums, kura prece vai pakalpojums tiek reklamēts Smart Foodie. Pircējs  rīcības spējīga persona, kura lieto Smart Foodie pakalpojumus, vai persona, kurai ir tās likumīgā pārstāvja piekrišana par Smart Foodie pakalpojumu lietošanu. Rezervācijā - no Smart Foodie nopirkts dokuments preces vai pakalpojuma iegādei no Partnera ar atlaidi.
 
Pakalpojums
Smart Foodie reklamē Partnera preci vai pakalpojumu Smart Foodie mājas lapā. Pircējs iegādājas no Smart Foodie atlaides rezervāciju un saņem e-pastu ar preces vai pakalpojuma aprakstu. Pakalpojumu var izmantot tikai ar nosacījumu, ka Pircēja samaksātā nauda ir ienākusi Smart Foodie kontā. Pircējs uzrāda atlaides rezervāciju Partnerim, bet Partneris, pamatojoties uz to, izsniedz preci vai sniedz pakalpojumu Pircējam saskaņā ar Smart Foodie mājas lapa norādītajiem noteikumiem, kuri izvirzīti attiecībā uz šo Partnera preci vai pakalpojumu.
 
Atbildība
Pircēja atbildība, tiesības un pienākumi Reģistrējoties kā Smart Foodie lietotājs, vai arī iegādājoties preci vai pakalpojumu ar Smart Foodie starpniecību, Pircējs pieņem šo Lietošanas vienošanos. Pircējs garantē personīgo datu patiesumu, kurus viņš iesniedza Smart Foodie. Iegādājoties no Smart Foodie preci vai pakalpojumu, Pircējs pieņem Smart Foodie mājas lapā norādītos noteikumus, kuri izvirzīti attiecībā uz šo Partnera preci vai pakalpojumu. Gadījumā, ja rodas problēmas ar Smart Foodie pakalpojuma lietošanu, apmaksu vai Partnera atlaides rezervācijas realizēšanu, tad Pircējam nekavējoties jāpaziņo par to Smart Foodie.
 
Smart Foodie atbildība, tiesības un pienākumi
Smart Foodie ir pienākums savlaicīgi piegādāt Partnerim to Pircēju datus, kuri ir iegādājušies Partnera preci vai pakalpojumu ar Smart Foodie starpniecību. Nepieciešamības gadījumā Smart Foodie ir tiesības bez Partnera ziņas apturēt Partnera preces vai pakalpojuma reklāmu Smart Foodie mājas lapā. Smart Foodie neatbild par iespējamām trešo pušu kļūdām, kuras var traucēt izmantot Smart Foodie pakalpojumus.
 
Partnera atbildība, tiesības un pienākumi
Partneris atbild par Smart Foodie iesniegto viņa preces vai pakalpojuma aprakstu patiesumu, kā arī par šīs preces vai pakalpojuma pieejamību un kvalitāti. Smart Foodie apņemas veikt visus nepieciešamos saprātīgos pasākumus, lai veiktu Partnera preces vai pakalpojuma kvalitātes pārbaudi. Partnerim jāizsniedz Pircējam preci vai jāsniedz pakalpojumu saskaņā ar Partnera norādīto preces vai pakalpojuma aprakstu www.smartfoodie.lv. Uzreiz pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pircēja, Partnerim jākompensē Pircējam Kupona vērtību gadījumā, ja Partneris nav izpildījis Smart Foodie aprakstītos noteikumus attiecībā uz savu preci vai pakalpojumu. Partneris var atteikties izsniegt preci vai sniegt pakalpojumu Pircējam gadījumā, ja Pircējs nav uzrādījis derīgu atlaides rezervāciju un personību apliecinošu dokumentu.
 
Personīgie dati un to apstrādāšana
Reģistrējoties kā lietotājam Smart Foodie, vai arī iegādājoties ar Smart Foodie starpniecību Partnera preci, Pircējs dod piekrišanu savu personīgo datu apstrādes veikšanai, kā arī turpmāk saņemt paziņojumus no Smart Foodie. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no paziņojumu saņemšanas no Smart Foodie. Smart Foodie nenodod Pircēja personiskos datus nevienam citam, izņemot Partneri, kuram tie nepieciešami, lai varētu izsniegt preci vai sniegt pakalpojumu saskaņā ar Pircēja iegādātā Kupona norādītajiem noteikumiem.
 
Lietošanas vienošanās un pakalpojumu grozījumi
Smart Foodie ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt Smart Foodie Lietotāja vienošanās nosacījumus, informējot par to Pircējus Smart Foodie mājas lapā. Lietotāja vienošanās izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža Smart Foodie mājas lapā un tiek piemērotas jebkuram Pasūtījumam, kas ticis veikts pēc publikācijas.
 
Pārējie nosacījumi
Smart Foodie, Pircējs un Partneris darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Visus strīdus, kuri radušies Smart Foodie pakalpojumu lietošanas laikā, Pircējs, Partneris un Smart Foodie cenšas atrisināt pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, kuras nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, puses risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Свяжись с нами:

+371 29-394-520
info@smartfoodie.lv

Следи за нами:

Подпишись на рассылку:

подписаться

Отлично!

Емаил подтверждён и занесён к нам в базу! Теперь, все предложения будут приходить тебе на емаил!

Ошибка...

Что-то пошло не так... Наверное, эта ссылка не из нашего емаила :(

Проверьте вашу почту!

Вам было отправлено письмо с инструкцией по активации! Пройдите по ссылке из письма и активируйте вашу подписку! Если письмо не пришло, не забудь проверить папку СПАМ.

Ошибка в форме!

Проверь введённый адрес электронной почты!

Copyright 2014 Smart Foodie. Разработано в Aivako.